facebook

ДепартаментТелекомуникации

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ 100 / 01.12.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Цветелина Симеонова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.02.2024 / 16:02

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ 15/14.02.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235. 785

Кандидат по конкурса:
д-р Алена Добрева-Христова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  15.05.2023 / 11:00
 • Зала
  корпус 2, зала 701

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 41 от 18.05.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/18.05.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Йоана Атанасова Иванова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  05.08.2021 / 10:30
 • Зала
  zoom

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 54/16.06.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 54/16.06.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Йосиф Аврамов Аврамов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.10.2020 / 14:40
 • Зала
  703, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 25 от 20.03.2018 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 25/20.03.2018 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Георги Костадинов Петров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  25.07.2018 / 10:30
 • Зала
  607, втори корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 66 от 15.08.2017г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуство, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (кинознание, киноизкуство и телевизия). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 66/15.08.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Иван Иванов Драганов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.01.2018 / 14:30
 • Зала
  607, корпус втори

Прикачени файлове