facebook

ДепартаментТелекомуникации

Проект „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“

 

Договор № BG051PO001-3.1.07-0062,
финансиран от МОМН по ОПРЧР

Схема
"Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"
BG051PO001 - 3.1.07Основна цел на проекта е да стимулира сътрудничеството между Нов български университет (НБУ) и индустрията за подобряване на обучението на студенти по телекомуникации в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Във връзка  с изпълнението на общата цел на проекта се предвижда работа по следните специфични цели:


 1. Постигане на по-добро разбиране на изискванията на бизнеса за  уменията и знанията на квалифицираните специалисти.
 2. Изследване на чужди добри практики в осигуряването на обучение на студенти в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).
 3. Разработване на концепция за обучение по ИКТ в съответствие с изискванията на бизнеса за умения и компетенции в областта на ИКТ.
 4. Приспособяване на методологиите за образование и съдържанието на курсовете за осигуряване на целенасочено обучение на студенти в съответствие с изискванията на пазара на труда.
 5. Стартиране на ново интердисциплинарно обучение по "Предприемачество и иновации в компютърните и комуникационни технологии" (ПИККТ)


За изпълнението на поставените цели проектното предложение предвижда работа по следните основни дейности:

 1. Управление и контрол - качествено и своевременно изпълнение на проекта, постигане на поставените цели и очакваните резултати от проектните дейности.
 2. Проучване на необходимостта на бизнеса от специфични умения и познания в областта на ИКТ - целта на дейността е преподавателите в НБУ да придобият задълбочена информация за изискванията на бизнеса за уменията и знанията на специалистите по ИКТ.
 3. Проучване на чужди образователни програми - целта на дейността е да се проучат добри практики в обучението на ИКТ специалисти във водещи университети е Европа и света.
 4. Разработване на концепция за изменения на съществуващите учебни планове и програми - целта на дейността е да се подготви концепция за необходимите промени в обучението в НБУ на бъдещите специалисти по ИКТ съгласно изискванията на пазара на труда и най-добрата практика в областта.
 5. Стартиране на обучение по новата специалност по ПИККТ и по актуализираните програми - провеждане на обучение на студенти от НБУ с използване на разработените нови и актуализирани програми.
 6. Ангажиране на бизнес партньори в образователния процес - целта на дейността е студентите да придобият практически знания и умения в областта на ИКТ чрез активното участие на бизнеса в образователния процес.
 7. Разпространение на информация и комуникации - основна цел: широко разпространение на информация за новосъздадените и актуализирани програми; специфична цел: информиране на всички заинтересовани относно възможностите за обучение в НБУ, за сътрудничеството с индустрията и резултатите на проекта.


Във връзка с изпълнението на всяка от дейностите са предвидени конкретни измерими и постижими в рамките на проекта резултати, които най-общо обхващат:

- Проучване за потребностите на бизнеса от ИКТ умения и знания
- 1 семинар и 1 кръгла маса с бизнеса
- Доклад за изискванията и практиката в обучението по ИКТ в Европа
- Концепция за обучение по ИКТ в ДТК
- 1 нов и 2 актуализирани учебни плана
- 40 актуализирани и 20 нови учебни програми
- Закупено лабораторно оборудване
- 1 информационен сайт
- 90% студенти, стартирали обучение по новите и актуализираните програми
- Включени в обучението 10 представители на бизнеса
- Сключени поне 4 договори за партньорство с работодатели
- Публикувани 4 брошури и 2 постера:

- Издадени 5 учебника и 2 учебни помагала:

- 6 семинара на преподавателите
- Представяне на проекта на 8 форума
- 2 специализирани сесии на конференция

В проекта дейностите се реализират от екипи на:

департамент „Телекомуникации“ (ДТК) на НБУ:

Ръководител на проекта – доц. д-р Иван Богомилов

доц. д-р Елисавета Гурова
гл. ас. д-р Георги Петров
доц. д-р Васил Къдрев
проф. Антони Славински
Румяна Юрукова
инж. Биляна Бенкова

Фондация "ИКТ Клъстер":
Петър Статев
Анна Найденова

Продължителността на Проекта е 27 месеца и 18 дни, считано от 12.03.2013 г.
Проектният цикъл включва три основни етапа:


 1. Проучвателен етап;
 2. Етап на планиране и подготовка на обучението;
 3. Етап на внедряване на промените в учебните планове и програми.

 


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
Планиране и обсъждане на дейностите, свързани с проект “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
18.04.2013 г., 13:00 ч.
НБУ, Корпус 2 –  зала 607


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
Обсъждане на междинни резултати и промени по дейностите, свързани с проект “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
28.06.2013 г., 13:00 ч.
НБУ, Корпус 2 –  зала 607


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
Обсъждане на материали по дейност 3 и финализиране на дневния ред на изнесения семинар”, свързан с проект “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
25.09.2013 г., 13:00 ч.
НБУ, Корпус 2 –  зала 607


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
Подготовка и обсъждане на предстоящ изнесен семинар, свързан с проект “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
18.10.2013 г., 13:00 ч.
НБУ, Корпус 2 –  зала 607


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
Созопол, 09 – 11 ноември 2013 г.
Дневен ред


ВЪТРЕШЕН СЕМИНАР по
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на
специалистите по телекомуникации"
„Обсъждане на програмите на ДТК. Обсъждане на състоянието на проекта и изпълнените задачи за текущия период“
13.01.2014 г., 13:00 ч.
НБУ, Корпус 2 –  зала 703
 


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
„Студентите по телекомуникации - дискусия на актуални теми с настоящи и бъдещи студенти в програми "Телекомуникации". Представяне на курсовете на програмите, възможности за кариери и др.“
23.01.2014 г., 13:00 ч.
НБУ, Корпус 2 –  зала 607


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
"Представяне на учебните планове на департамент „Телекомуникации“
05.02.2014 г., 13:00 ч.
НБУ, Корпус 2 –  зала 607


СЕМИНАР по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
"Иновациите и предприемачеството в новите бакалавърски и магистърски програми на НБУ"
Съорганизатори:
Департамент “Телекомуникации”
Български ИКТ Клъстер
Асоциация Телекомуникации
11.03.2014 г., 10:30 часа
НБУ, Корпус 2 –  зала 703


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
Банско, 04 – 07 април 2014 г.
Дневен ред


Кръгла маса по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
„Актуализиране на съществуващите учебни планове и програми и разработване на нови в Департамент „Телекомуникации“ на НБУ“

Организатор: ИКТ Клъстер
29.04.2014 г., 15:00 ч.
бул. „Цариградско шосе“ 7-ми км., БИЦ Изот, етаж 2, офис 290
Дневен ред


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
"Използване и въвеждане на медицински софтуер за развитие на болничните информационни системи"
Гост-лектори от фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД:
инж. Хари Таинов – ръководител проекти и софтуерен консултант
Мария Петрова – програмист
инж. Детелин Кръстев - управител
15.05.2014 г., 14:40 часа
НБУ, Корпус 2 – зала 607


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
"Представяне на нов учебен план „Мрежово инженерство“ за ОКС бакалавър"
16.06.2014 г., 14:00 часа
НБУ, Корпус 2 – зала 607


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
Рибарица, 05 – 08 юли 2014 г.
Дневен ред


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
"Подготовка на курсове, учебници и учебни помагала"
15.07.2014 г., 12:00 ч.
НБУ, Корпус 2 –  зала 607


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
"20 години опит в създаването на ориентирани към потребностите на ИКТ бизнеса учебни планове по телекомуникации"
24.11.2014 г., 13:00 ч.
Зала 701 - корпус 2, НБУ


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
"Interoute – история, мрежа, услуги и клиенти"

Гост-лектори от фирма Interoute: Мелек Юмер, Биляна Белчинска, Симеон Филипов
26.11.2014 г., 18:00 ч.
Зала 607 - корпус 2, НБУ


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
"Иновациите чрез Европейските стандарти в малките и средни предприятия"
01.12.2014 г., 18:00 ч.
НБУ, Зала 607 – корпус 2

Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
"Основни понятия при радиорелейните линии и приложението им в съвременните телекомуникационни мрежи"
Гост-лектор от Мтел: инж. Орлин Недев
08.01.2015 г., 13:00 ч.
Зала 607 - корпус 2, НБУ


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
"Нови тенденции в развитието на иновационния процес и обучението за него"
11.03.2015 г., 18:00 ч.
Зала 607 - корпус 2, НБУ


Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
"Инсталиране на оптични преносни среди"
Гост-лектор от фирма „Картроник“ ЕООД: инж. Константин Ламбрев
19.05.2015 г., 14:40 ч.
Зала 607 – корпус 2, НБУ
Семинар по проект
BG051PO001-3.1.07-0062
“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации"
Кариера в Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение"
Гост-лектори от РВД - BULATSA: Цеко Къкрински - Ръководител Център за подготовка и Цветан Истатков – Експерт направление Обзор
27.05.2015 г., 11:20 ч.
Зала 703, корпус 2, НБУ