ДепартаментТелекомуникации

Годишник Телекомуникации

на департамент „Телекомуникации“ в Нов български университет

 

Yearbook (Annual Proceedings) „Telecommunications“ of the Department of Telecommunications, New Bulgarian University – Sofia, Bulgaria
 
Изданието е годишник, по една книжка в рамките на тома, като поредността се определя по номера на издадения том.
Включените публикации са получени в периода от 01.09 на предходната календарна година до 31.08 на текущата календарна година, като Годишникът се издава ежегодно в периода 01.09 – 01.10 на текущата календарна година.
 
https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik

 
ISSN: 2534-854X (online)
 

Годишник "Телекомуникации" е електронно научно издание, индексирано и реферирано от:

CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH, https://www.ceeol.com/).
 
Yearbook of Department Telecommunications: 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1546
 


·         Home (общи сведения за изданието)
·         Scope (профил и основни тематични раздели)
·         Editorial Board (редакционна колегия)
·         Guide for Authors (редакционни правила за оформяне на ръкописите и начин на цитиране на литературните източници)


·         Contents (съдържание на текущия том)

Годишник 2018 г., том 5 (Yearbook 2018, vol. 5) “open access”


·         Archive (архив)

Годишник 2017 г., том 4 (Yearbook 2017, vol. 4) “open access”
Годишник 2016 г., том 3 (Yearbook 2016, vol. 3) “open access”
Годишник 2015 г., том 2 (Yearbook 2015, vol. 2) “open access”
Годишник 2014 г., том 1 (Yearbook 2014, vol. 1) “open access”


 
Редакционна политика (Editorial policy)
 


Адрес за кореспонденция: София 1618, бул. Монтевидео 21
Address for correspondence: 21 Montevideo Blvd., Sofia 1618, Bulgaria
 
За контакти (Contacts):
Технически секретар: НБУ, к2, офис 609, тел. 359 2 8110609, email: ytelecom@nbu.bg
Technical secretary: NBU, housing 2, office 609, tel. 359 2 8110609, email: ytelecom@nbu.bg
 
Изпратеният ръкопис се разглежда, ако е подаден само до Годишника и не е публикуван или обсъждан за публикуване другаде.
 
Рецензирането на получените ръкописи се извършва от двама анонимни и независими рецензенти без данни за авторите.
 
Приемането за публикуване на подадените ръкописи зависи изключително от препоръките на рецензентите. Издаването на статията не означава, че редакторите са съгласни с гледните точки застъпвани от авторите. Редакционната колегия си запазва правото да редактира ръкописа, когато това е необходимо.
 
 
Указания за публикуване (Publication Guidelines):
- Указания за публикуване в Годишник на департамент „Телекомуникации” и изисквания към авторите
- Макетен файл за оформяне на ръкописите
- Макет на рецензия (Manuscript Review Form)