facebook

ДепартаментТелекомуникации

Годишник Телекомуникации

Годишник Телекомуникации

Yearbook Telecommunications

https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii

eISSN: 2534-854X

 

 

 I. Профил на изданието

1. Цели и обхват

Годишник Телекомуникации е електронно научно издание, по една книжка годишно в рамките на тома. Годишникът се публикува от департамент „Телекомуникации“ в Нов български университет, с отворен достъп и двойно анонимно рецензиране.

Тематичната сфера на годишника е насочена към различните области на информационните и комуникационни технологии.

Общи сведения и цели на изданието

Обхват и основни тематични раздели

 

Включените публикации са получени в периода от 01.09 на предходната календарна година до 31.07 на текущата календарна година.

Годишник Телекомуникации се издава ежегодно в периода 01.09 – 30.09 на текущата календарна година.

Приемането за публикуване на подадените ръкописи зависи изключително от препоръките на рецензентите. Публикуването на статията не означава, че редакторите са съгласни с гледните точки застъпвани от авторите. Редакционната колегия си запазва правото да изисква от авторите редактиране/преработка на ръкописа, когато това е необходимо и допустимо.

 

2. Издателска политика

 

3. Рефериране/Индексиране

Годишник Телекомуникации е индексиран и рефериран от:

CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH, https://www.ceeol.com/).

 

Yearbook Telecommunications:

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1546

 

II. Изпращане на ръкописи

Политика на рецензиране

Рецензирането на получените ръкописи се извършва от анонимни и независими рецензенти, които не разполагат с данни за авторите. Изпратеният ръкопис се разглежда, като се приема, че е подаден само до Годишник Телекомуникации и не е публикуван или обсъждан за публикуване другаде.

Макет на рецензия (Manuscript Review Form) - BG - EN

Насоки за изпращане на ръкописи

Макетен файл за оформяне на ръкописите (Manuscript Template) - BG - EN

Предварителна проверка преди изпращане на ръкопис (Presubmission Checklist for Manuscript) - BG - EN

Протокол-декларация на авторите (Protocol of the Authors) - BG - EN

 

III. Редакционна колегия

1. Редакционна колегия

2. Политика за избягване и третиране на конфликт на интереси

 

IV. Етика на публикуване и действия при злоупотреба

 

V. Политика за поверителност и защита на личните данни

Имената и електронните адреси в сайта на това издание ще се използват изключително за посочените цели на изданието и няма да бъдат предоставяни за други цели или други лица. Запознайте се с нашата „Политика за поверителност и защита на личните данни“.

 

VI. Контакти

Адрес за кореспонденция (технически секретар): София 1618, бул. Монтевидео 21, Нов български университет, департамент "Телекомуникации", к2, офис 609.

Тел. 359 2 8110609, email: ytelecom@nbu.bg

Address for correspondence (technical secretary): Bulgaria, Sofia 1618, 21 Montevideo Blvd., New Bulgarian University, Department "Telecommunications" housing 2, office 609.

Contacts: tel. 359 2 8110609, email: ytelecom@nbu.bg

Дата на последна редакция: 30.09.2020