facebook

ДепартаментТелекомуникации

гл. ас. д-р Алена Добрева-Христова

гл. ас. д-р Алена Добрева-ХристоваДепартамент: Телекомуникации

Телефон: 02 8110 609

E-mail: alenadobreva@abv.bg

Приемно време: Вторник 14:30-16:00 609 II Корпус,Четвъртък 14:30-16:00 609 II КорпусПрофесионална автобиография:

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
От 2005 г. до сега: Консултант по телекомуникационно право и
електронни медии; Адвокат на свободна практика;
2005 г. - 2008 г. Директор на магистърска програма „Телекомуникации”
Департамент „Телекомуникации”; Нов Български Университет;
2004 г .- 2005 г.Началник на кабинет към Председателя
Комисия за регулиране на съобщенията;
2003 г.- 2004 г.Началник отдел “Правно регулиране и индивидуални административни актове”;Комисия за регулиране на съобщенията;
1999 г. – 2002 г.Юрисконсулт, Държавна комисия по далекосъобщенията;

ДРУГИ:
• Хоноруван преподавател към Департамент «Телекомуникации» Нов Български Университет;
• Участник в Национална конференция на Асоциация «Телекомуникации»: „Телекомуникации, конкуренция и партньорство”; м. май 2007 г. гр.София, БАН; Доклад: „Ролята на Европейската комисия за развитие на конкуренцията в електронните съобщения”;
• Участник в Международна конференция: „Седма рамкова програма за научни изследвания. Технологично развитие и демонстрационни дейности”; 2007 г.
• Участник в 4-та Национална конференция: „Телекомуникационни технологии и услуги”; м.март 2007 г. гр.София;
• Участник в колективен изледователски проекти на ITU CoE в НБУ: Distance learning course “The EU Directives and liberalized telecommunication market” м. януари – м. март 2006 г.;
• Лектор в курс за обучение: “Икономика на телекомуникационната индустрия”, организиран от АУБ, по съвместна програма «Европейски Ютилитис мениджмънт», Тема: “Проблеми и предизвикателства в телекомуникационния сектор, свързани с процеса на либерализация и изпълнение на поетите към ЕС ангажименти”;
• Участник в съвместен Семинар на Международния съюз по далекосъобщения CoE и НБУ “Аспекти на новата европейска регулаторна рамка”, София, м. Декември 2005 г. Доклади:
„Authorization Regimes in accordance with EU Directives”;
“The new EU Directive for Universal Service”.
• Участник в работна група към Групата на независимите регулатори по въпросите на универсалната далекосъобщителна услуга и защита правата на потребителите; Атина, Гърция, м. Март 2004 г.
• Доклад на тема: “Телекомуникации и конкуренция. Състояние и условия за развитие в България.” – Брюксел, май. 2000 г.;
• Участник в Международна Конференция на тема: ”Универсална далекосъобщителна услуга. Достъп на всички до Интернет на ниво община.”; Малта, м. Ноември 1999 г.;
• Международен работен семинар: “Развитие на конкуренцията на пазара на телекомуникациите” – Будапеща, 1999 г.;
• Участник в работна група към Съвета на Европа по разработване на документи и директиви за Влияние на новите информационни и комуникационни технологии върху човешките права и демократичните ценности”; Страсбург, 1999 –2000 г.;


Публикации:

Годишник на Департамент „Телекомуникации”, НБУ - 2007 г. ; Доклади :
• „Competition in the markets for electronic communications networks and services”;
• „Overcoming Entry barrier. From licensing to general authorization”;
• «Конвергентни европейски регулатори – нови предизвикателства»;
Международна конференция “ Телеком 2006“ Доклади:
• «Бариери при навлизане на пазара на електронни съобщения»;
• «Нова концепция и критерии за предприятие със значително въздействие върху пазара»;
Международна конференция “ Телеком 2005 “, Доклад:
• “Икономически аспекти на регулирането в телекомуникациите»;
Международна конференция “Телеком 2003 “, Доклади:
• Проф. М. Петкова, А. Христова “Съвместно ползване на помещения и съоръжения в условията на либерализиран телекомуникационен пазар”;
• Проф. А.Славински, А.Христова, “Европейското законодателство при съвместно ползване на помещения и съоръжения”;
• Проф. М. Петкова, А. Христова, “Интелигентните услуги в либерализирания телекомуникационен пазар”;