facebook

ДепартаментТелекомуникации

доц. д-р Георги Петров

доц. д-р Георги ПетровДепартамент: Телекомуникации

Телефон: 028110609

E-mail: gpetrov@nbu.bg

Приемно време: Вторник 13:00-14:30 609 II Корпус,Вторник 16:15-17:15 609 II Корпус,Сряда 10:00-11:00 609 II Корпус,Сряда 13:00-16:15 609 II КорпусПрофесионална автобиография:

Професионална реализация:
2011г. до 2022г. и.д. ръководител ДТК
2009г.до 2011г. щатен асистент в МФ НБУ
2019 до 2020: хардуерен инженер в http://assen.aero/
2013г.-2015г., „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“ Договор № BG051PO001-3.1.07-0062, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
2013-2014г. член на колектива на договор „Измерване, изследвне, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони“ – ДФНИ- Б01/0017 от МОН Фонд „Научни изследвания” http://www.em-field.org/project/.
2010г. I3E – Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking http://www.i3e.eu
2009 and 2010 – Balkan Case Challenge with New Bulgarian University and WUSAUSTRIA, Austrian Development Cooperation
2009г. Оптимизация на енергийното взаимодействие между биологични структури и електромагнитни устройства http://www.clbme.bas.bg/projects_funding/DOO2-157_anotacia.htm
От 2008г. независим консултант в http://www.open-ecg-project.org
2008г. независим консултант по разработка на системи за управление и контрол на обекти (Intelligent Munitions System)
2003г. 2008г. щатен секретар на департамент “Телекомуникации” в НБУ.
2005г. 2009г. независим консултант към центъра за усъвършенстване на кадри към Международния съюз по телекомуникации към ООН, ITU Женева: Technology trends, Spectrum management.
2004г. 2009г. независим консултант към биомедицинска компания Stress-RX, Чикаго САЩ.
2000г. 2001г. компютърен специалист с частна фирма

Допълнителна квалификация
2013г. Работа със система за измерване и оценка на параметрите и характеристикит на електромагнитно поле NARDA SRM-3006
2007г. Analog Devices и K1 Електроникс – “High Speed System Applications”
2007г. НБУ “Методика и практика на тестовото оценяване”
2004г. 2005 г. “Visual Basic.NET programmer” THOMSON EDUCATION DIRECT USA
2002г. “Visual C++ programmer” THOMSON EDUCATION DIRECT USA
2000г. “Дружествена Аеропланна Работилница ДАР-Самолети” ООД Божурище

Членство в професионални организации
Съюз по електроника, електротехника и съобщения, България
Съюз на математиците в България
Член на програмния комитет на национална конференция с международно участие "Телеком"


Публикации:

Над 120 публикации, учебници и убечни помагала.