facebook

ДепартаментТелекомуникации

Корпоративни мрежи - учебно пособие за практически занятия

korica-mp-korp_184x250_fit_478b24840a

Корпоративни мрежи - учебно пособие за практически занятия

Васил Къдрев, Маргарита Петкова, Явор Ганчев, Виктор Календерски, Анастас Бизев, Ивайло Механджийски, Цветан Тодоров, Издателство Авангард Прима, София, 2015

Научни и учебни издания

Учебникът е написан по проект „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието
с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
Договор: BG051PO001-3.1.07-0062

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните

програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, съфинансирана

от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

ISBN 978-619-160-505-7

 

Прикачени файлове