facebook

ДепартаментТелекомуникации

Инструменти и техники за управление на знания

korica-eg-instr_184x250_fit_478b24840a

Инструменти и техники за управление на знания

Елисавета Гурова, Издателство Авангард Прима, София, 2015

Научни и учебни издания

Учебникът е написан по проект „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието
с бизнеса на специалистите по телекомуникации”
Договор: BG051PO001-3.1.07-0062

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните

програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, съфинансирана

от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

ISBN 978-619-160-495-1

Прикачени файлове