facebook

ДепартаментТелекомуникации

Банков контрол, Второ издание

korica-y-avramov_184x250_fit_478b24840a

Банков контрол, Второ издание

Йосиф Аврамов, Издател: Нова-звезда

Научни и учебни издания

В монографията „Банков контрол“ авторът прави обзор на банковия контрол у нас и в чужбина.  Разгледана е необходимостта от банковия надзор и от вътрешния банков контрол, които са двете страни на банковия контрол, а също и каква е неговата роля и неговото значение. Обстойно са дефинирани Базелските основни принципи за ефективен банков надзор. В книгата е акцентирано на т.нар. БАЗЕЛ 1, който е действал по време на написването ѝ, а са посочени и някои от принципите на последвалия т.нар. БАЗЕЛ 2, който по това време се коментираше във връзка с последващото му въвеждане. В тази връзка в Трета глава на монографията е разгледана дейността на Базелския комитет по банков надзор, в т.ч. неговото историческо развитие и задачи. Особено голямо внимание е отделено на нормативната уредба на банковия контрол.
В отделна глава са разгледани страните в банковия контрол в т.ч. обектите и субектите на банковия надзор и на вътрешния контрол в банките. Авторът е направил значителен по обем обзор на Международните институции с отношение към банковия контрол. Акценти са поставени на характеристиката на Базелските принципи за ефективен банков надзор и на въпросите на банковия надзор и усъвършенстването на корпоративното управление на банките.
Обстоен преглед е направен на банковия контрол у нас и в чужбина, като авторът подробно е запознал читателя с банковия контрол в Германия, Франция, САЩ, Русия, Великобритания и Нидерландия. Разгледани са и някои съвременни тенденции в банковия контрол, в т.ч. и влиянието му върху банковата несъстоятелност, както и възможностите за осъществяване на някои контролни методи и форми на банков контрол чрез специализиран финансов софтуер, като скоринг методи и др.
Книгата завършва с анализ на влиянието на банковия контрол за увеличаване на броя и размера на отпусканите кредити от банките у нас и перспективите за нарастването на неговата роля за в бъдеще.
Към монографията са добавени 17 приложения , които се отнасят предимно до управление „Банков надзор“ при БНБ и са цитирани в нея.

 

Брой страници    796


рецензент на Първото издание - проф.Михаил  Динев д.ик.н.;
научен консултант – Деян Попов, директор в Булбанк

Година на издаване 2002                                                                        

ISBN    954-8981-39-4