ДепартаментТелекомуникации

ас. д-р Йоана Иванова

ас. д-р Йоана ИвановаДепартамент: Телекомуникации

Телефон: -

E-mail: yivanova@nbu.bg

Приемно време: Б1 ( yivanova@nbu.bg); Б2 (Месинджър на Фейсбук) Онлайн,Б1 ( yivanova@nbu.bg); Б2 (Месинджър на Фейсбук) ОнлайнПрофесионална автобиография:

Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността щатен асистент към Департамент "Телекомуникации" на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г.

Специализираните курсове, които води, са свързани с дизайн с CAD/CAM и 3D печат, 3D дизайн за виртуални среди и технологии за дигитализация; Интелигентни транспорти системи; техники за интеграция в цифровото видео производство; проектиране и моделиране на високотехнологични центрове; приложения на Информационните технологии в сигурността. Наред с тях преподава"Компютърни умения" към ФБО на НБУ и "3D Design for Virtual Environments" към майнър-програма "Digital Humanities".

През периода 2014 - 2018 г. Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността асистент в Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките (ИИКТ-БАН). Паралелно с това работи върху дисертационен труд в областта на Автоматизираните системи за обработка на информация и управление, който защитава през 2020 г. във факултет "Командно-щабен" на Военна академия "Г. С. Раковски". Темата на дисертационния труд е свързана с приложения на симулационното моделиране в киберсигурността и в частност с изследване на въздействието на кибератаки върху система за управление на транспорта.

Магистърската си степен по специалност "Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната" придобива във факултет "Командно-щабен" на Военна академия "Г. С. Раковски" през периода 2012-2013 г., където защитава дипломна работа на тема "Приложения на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната".

Като специалист по Компютърна графика, Д-р Йоана Иванова владее на професионално ниво софтуерни продукти за 2D/3D компютърна графика, включително инженерна графика, предпечатна подготовка, анимация и видео обработка за приложение в инженерната сфера и дигиталните изкуства.

Участва в международни проекти, свързани със създаване на 3D дизайн за виртуални среди, разработка на 3D компютърни игри и дигитализация на Kултурното-историческо наследство, както и с използване на технологии за 3D печат и сканиране. Сред тях e и международният проект AComIn: Advanced Computing for Innovation (Съвременните пресмятания в полза на иновацията), с участието на ИИКТ-БАН.

Бакалавърската си степен по специалност "Инженерна физика", специализация "Комуникации и електроника" придобива във Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (2000-2004 г.), където непосредствено след това придобива и магистърска степен по "Медицинска физика" след защита на диплмна работа, свързана с дозиметрични методи в рентгеновата мамография.


Публикации:

КНИГИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

Иванова, Йоана, ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА, ISBN 978-619-91083-0-7, Електронно издание, 2018.
https://hitech4sec.pressbooks.com/

РЕФЕРИРАНИ СТАТИИ:

1. Ivanova, Yoana. MODELING THE IMPACT OF CYBER THREATS ON A TRAFFIC CONTROL CENTRE OF URBAN AUTO TRANSPORT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №2 (June), 2017 (vol. 9), ISSN 1313-8251,(83 – 95).

2. Ivanova, Yoana.SIMULATION MODELLING AND ASSESSING THE IMPACT OF CYBERATTACKS ON URBAN AUTOMOBILE TRANSPORT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №3 (September), 2017 (vol. 9), ISSN 1313-8251, (117 – 142).

3. Ivanova, Yoana. Modelling the Impact of Cyber Attacks on the Traffic Control Centre of an Urban Automobile Transport System by Means of Enhanced Cybersecurity. MATEC Web of Conferences, 133, EDP Sciences, 2017, ISSN:2261-236X, DOI:https://doi.org/10.1051/matecconf/201713307001. https://www.matecconferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/47/matecconf_bultrans2017_07001.pdf.

4. Ivanova, Yoana. ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF CYBERATTACKS ON TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №4 (December), 2018 (vol. 10), ISSN 1313-8251, (99 – 106).

5. Ivanova, Yoana. ASSESSING THE VULNERABILITY OF A TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM TO CYBER ATTACKS FOR APPLICATION IN THE METHOD OF THE THREE FACTORS, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS),, Issue №1 (March), 2019, (85 - 94), ISSN 1313-8251.

6. Ivanova, Yoana. TRENDS IN THE USE OF HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONSFOR CYBERSECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE, Yearbook Telecommunications, NBU, 2020, eISSN: 2534-854X, HTTPS://TELECOMMUNICATIONS.NBU.BG/BG/GODISHNIK-TELEKOMUNIKACII.

7. Иванова, Йоана. МОДЕЛИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНА ГЛОБАЛНА IP МРЕЖА С МУЛТИМЕДИЙНИ УСЛУГИ, Годишник Телекомуникации, НБУ, 2020, eISSN: 2534-854X, HTTPS://TELECOMMUNICATIONS.NBU.BG/BG/GODISHNIK-TELEKOMUNIKACII

8. Ivanova, Yoana. ADAPTIVE DIGITALIZATION METHODS AND DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS FOR SECURITY, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №3, 2020 (vol. 12), ISSN 1313-8251, (51 - 62).


НАУЧНИ ДОКЛАДИ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ:

1. Иванова, Йоана, Ненова, Стефка. Компютърната графика като средство за повишаване качеството на военното образование, Доклад, София: Годишник на Военна академия, 2013. http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/Binder-1-322.pdf (141- 155).

2. Иванова, Йоана.Тенденции в използването на високо технологични решения за целите на сигурността и отбраната, Доклад, София: Военен журнал. бр.1, 2016.

3. Ivanova, Yoana. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014. https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_116_0.pdf.

4. Ivanova, Yoana. Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии,2014, https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_114.pdf.

5. Иванова, Йоана. Ролята на 3D моделирането при дигитализация на културно-историческото наследство, Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 85, 2016. http://image.nauka.bg/magazine/bg-science85.pdf(154 – 159).

6. Иванова, Йоана. Най-интересните интерактивни 3D симулации в реално време, Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 86, 2016. http://image.nauka.bg/magazine/bg-science86.pdf(171 – 179).

7. Иванова, Йoана. Симулационно моделиране на кибератака срещу управленска структура, Статия в научно списание, София: Военен журнал, бр. 4, 2015.http://rnda.armf.bg/wp-content/uploads/000s/Vj/VG_br-4-2015.pdf (113 – 126).

8. Иванова, Йоана. Принципи и съвременни приложения на холографските симулации. Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 88, 2016. https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka88 (130-137).

9. Иванова, Йоана. Анализ на въздействието на киберзаплахи върху система за управление на транспорта, Доклад, София: Годишник на Военна академия, 2018.

10. Иванова, Йоана. Методика за оценка на уязвимостта на системи за управление на транспорта към киберзаплахи, Международна научна конференция 12-14 ноември 2019, Годишник на Военна академия "Г. С. Раковски" (Втора част), 2019, ISBN 978-619-7478-35-8.

11. Ivanova, Yoana. Consequences of cyber attacks on the Traffic Control Centre of an urban automobile transport system, International Scientific Conference
LONG-TERM SECURITY ENVIRONMENT CHALLENGES AND ARMED FORCES CAPABILITY DEVELOPMENT, Yearbook of Rakovski National Defense College (II part), 2019, ISBN 978-619-7478-35-8.

12. Иванова, Йоана. Съвременни технологии за откриване и предотвратяване на заплахи от различен характер, Международна конференция "Широката сигурност", 27 март 2020, Сборник научни трудове (Том 2), 2020, ISBN 978-619-7383-19-5.