ДепартаментТелекомуникации

Годишник 2008 и 2009 г.

http://ebox.nbu.bg/dtk08-09/

 

Съдържание:

Професор Антони Славински

BROADBAND BENCHMARKING AND e-EUROPE INITIATIVE
prof.Antoni Slavinski, Georgi Petrov PhD - NBU
ПРЕХОДЪТ КЪМ ЦИФРОВО ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕ – БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕЛ?
проф. Антони Славински - НБУ
ПРОФИЛ И МИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ ПО ПРОЕКТА SFERA
проф. Антони Славински
ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ОСНОВАНАТА НА ЗНАНИЕТО ИКОНОМИКА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
проф. Антони Славински, Биляна Бенкова
ТЕНДЕНЦИИ В ИНОВАЦИИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИКТ
проф. Антони Славински, инж. Биляна Бенкова
MIGRATION OF EXCELLENCE FROM ITU COE TO NBU CONTINUOUS EDUCATION PROGRAMS
prof. Antoni Slavinski, d-r Georgi Petrov - NBU
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN TELECOMMUNICATIONS PROJECT REALIZATION
prof. Antoni Dimitrov Slavinski
ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯ НА КРИЗА
проф. Антони Славински


Главен асистент д-р Георги Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ ПОКУПКА НА КОМЕРСИАЛНИ СТОКИ ИЛИ КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПОДХОДЯЩ БЕБЕФОН
ас.д-р Георги Петров, Филип Андонов - НБУ департамент 'Телекомуникации', департамент 'Информатика'
РАЗВИТИЕ НА GPGPU СУПЕР-КОМПЮТРИТЕ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА NVIDIA CUDA ПРИ ПАРАЛЕЛНАТА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ
ас.д-р Георги Петров, Филип Андонов - НБУ департамент 'Телекомуникации', департамент 'Информатика'
АНАЛИТИЧЕН ОБЗОР НА СЪВРЕМЕННИТЕ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА ЦИФРОВА ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
д-р инж. Георги Петров, доц. д-р инж. Панайот Илиев - НБУ

Доцент д-р Иван Богомилов

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА. НАЧИНИ НА РАЗПЛАЩАНЕ. СИГУРНОСТ НА ТРАНЗАКЦИИТЕ
доц. д-р Иван Богомилов – НБУ
МРЕЖОВИ АТАКИ
Доц. Д-р Иван Богомилов, маг. Стефан Стефанов – НБУ

Иван Драганов

БИЗНЕС ПЛАН НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ
Иван Драганов – НБУ
ACADEMIC SOCIETY IN THE PUBLIC ELECTRONIC MEDIA AREA DREAM-TV
Ivo Draganov - NBU
АСПЕКТИ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ НОВИНИ ВЪРХУ АУДИТОРИЯТА
Иван Драганов – НБУ
ЛИПСВАЩАТА ПАНЕВРОПЕЙСКА ТЕЛЕВИЗИЯ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МУЛТИНАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ В РАМКИТЕ НА ЕС
Иван Драганов - НБУ

Професор Маргарита Петкова

NGN - ПРИНЦИПИ, ДЕФИНИЦИИ, АРХИТЕКТУРА
проф. Маргарита Петкова, проф. Антони Славински, ас. д-р Георги Петров – НБУ
ЕТЕРНЕТ В МРЕЖИТЕ ЗА ДОСТЪП ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
проф. Маргарита Петкова, инж. Николай Пешев – НБУ
УСЛУГИ В МОБИЛНИТЕ МРЕЖИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
SERVICES IN MOBILE NGN – NBU
проф. Маргарита Петкова, маг. инж. Биляна Бенкова – НБУ
prof. Margarita Petkova, mag. eng. Bilyana Benkova - NBU
СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТОКОЛИ В NGN
проф. Маргарита Петкова, Васил Далкалъчев – НБУ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА IP ПРЕНОСНА СРЕДА ЗА CSS7 СИГНАЛИЗАЦИЯ.
проф. Маргарита Петкова, Дана Жечева – НБУ
ОСНОВНИ ТРАФИЧНИ СИТУАЦИИ В NGN
Проф. Маргарита Петкова, Гергана Стоянова – НБУ

Главен асистент д-р инж. Тереза Стефанова

ЛАБОРАТОРНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
ас. д-р Тереза Стефанова – НБУ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
ас. д-р инж. Тереза Стефанова
СТАНДАРТИТЕ ЗА ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
д-р Тереза Стефанова – НБУ

Доцент д-р Валентин Ценов

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ
доц. д-р Валентин Ценов - НБУ

Доцент д-р Панайот Илиев

ИНЖЕНЕРИНГ НА РАДИОКОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ. РАДИОСИСТЕМИТЕ И ПОЗИЦИОННОТО ИМ ПРЕДВИЖДАНЕ
доц. д-р Панайот Илиев, инж. Огнян Йоцов
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СОФТУЕРНИТЕ РАДИОКОМУНИКАЦИИ
THE CHALLENGES OF SOFTWARE-DEFINED RADIO
доц. д-р Панайот Илиев

Главен асистент д-р Росен Пасарелски

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ШИРОКОЛЕНТОВИ ХИБРИДНИ БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ ИЗГРАДЕНИ НА БАЗАТА НА MIMO ТЕХНОЛОГИИ
ас. д-р Росен Пасарелски
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И МОЩНОСТЕН БАЛАНС ПРИ БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ
ас. д-р Росен Пасарелски

Доцент д-р Георги Илиев

ОПТИМАЛНО ИНТЕРПОЛИРАНЕ НА ИЗПЪКНАЛИ ДАННИ В R3
ст.н.с.II гост. доц. д-р Георги Илиев
Институт по Математика и Информатика - БАН
Нов Български Университет - Департамент по Телекомуникации

Докторант маг. инж. Николай Милованов

FROM STATIC TO DYNAMIC QOS
mag. eng. Nikolay Milovanov
IPv4 TO IPv6 NETWORK TRANSFOMATION
prof. Antoni Slavinski, Nikolay Milovanov, Vessela Georgieva