ДепартаментТелекомуникации

Годишник 2014 г., том 1

Годишник 2014 г.

 

I. На Годишника гостува

 

TELECOMMUNICATIONS BEHIND NGN – THE NEW NETWORKS OF THE FUTURE NWGN (NEW GENERATION NETWORKS)

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ СЛЕД NGN – НОВИТЕ МРЕЖИ НА БЪДЕЩЕТО NwGN (NEW GENERATION NETWORKS)

Margarita Petkova, Vasil Kadrev

Маргарита Петкова, Васил Къдрев

II. Научни публикации

 

ПАЗАРНИТЕ ОЦЕНКИ НА БТК

THE MARKET VALUE OF BTC

Валентин Тодоров Ценов

 

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ ЗА ДОСТЪП ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR NEXT GENERATION ACCESS DEVELOPMENT

Стела Костадинова, Розалина Димова

 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА КОРПОРАТИВНА МРЕЖА

CORPORATE NATWORK RELIABILITY OPTIMIZATION

Р.Димова, Н.Стоянов, В.Къдрев

 

ФОРМИРАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ПАЗАР СЪС СРЕДСТВАТА НА ЛИЦЕНЗИРАНЕТО

Иван Драганов

 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ” В БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

TEACHING METHOD IN COURSE "COMPUTER DESIGN OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS" IN BURGAS FREE UNIVERSITY

Радостин Симеонов Долчинков

 

СЪВРЕМЕННИ ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЮТЪРНАТА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА

И. С. Колев, Е. Н. Колева

 

SPECIALIZED DATABASES FOR SPECTRUM MANAGEMENT RESEARCH, ANALYSIS AND FORECASTING OF THE EFFECTS OF WORKING ELECTROMAGNETIC FIELDS

гл.ас. д-р Георги Петров, доц. Анушка Станчева, доц. Васил Къдрев

 

КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА – ПРИЛОЖЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТТА НА РОБАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Гл.ас. д-р Весела Карлова-Сергиева

 

MОБИЛНИЯ РОУМИНГ. ВИДОВЕ, ПРЕДИМСТВА, ЦЕНИ И РЕГУЛИРАНЕ

MOBILE ROAMING.TYPES, ADVANTAGES, PRICES AND REGULATION

Цветомир Добрев, Теодора Захариева, Росен Пасарелски

 

КРИТЕРИЙ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА БИЗНЕСА В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ

CRITERIA FOR BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEMS IN TELECOMMUNICATION STRUCTURES

Кристиан Томов

 

РАЗРАБОТКА НА МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНА ВЪТРЕШНА УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА (ИВУС) И АЛГОРИТЪМ ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED INTERNAL MANAGEMENT SYSTEM (IICS) MODEL AND A EFFICIENCY MEASUREMENT ALGORITHM

Кристиан Томов

 

АНАЛИЗ НА ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА И РАЗРАБОТКА НА МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ИНТЕГРИРАНА ВЪТРЕШНА УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА

ANALYSIS OF A RISK ASSESSMENT APPROACHES AND THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED INTERNAL MANAGEMENT SYSTEM RISK ASSESSMENT MODEL

Кристиан Томов

 

III. Учебна дейност и програми

 

НОВИ КУРСОВЕ КЪМ УЧЕБНА ПРОГРАМА „МРЕЖОВО ИНЖЕНЕРСТВО” В ДЕПАРТАМЕНТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” НА НБУ

д-р инж. Николай Петров Милованов

 

IV. Текуща дейност на департамент „Телекомуникации”

 

Дейности на департамент „Телекомуникации” за привеждане на материалната база на специализираните учебни зали в съответствие с учебните програми

 

 

V. Реклама, иновации и нови технологии

 

UNIFY

 

 

Гаров концентратор - MX.GAK.BK-001 / MX.GAK.BU-001

 

 

IP базирана телефония от Теленова – решение за всеки клиент!