ДепартаментТелекомуникации

Годишник

Годишник на департамент „Телекомуникации“

Индексирано и реферирано електронно издание, годишник, като поредността се определя по номера на издадения том, ISSN (online): 2534-854X

 

Редакционна колегия:

проф. А. Славински – председател

проф. С. Куцаров, д.н.

доц. д-р Г. Илиев – съставител и научен редактор

доц. д-р В. Къдрев

доц. д-р А. Станчева

доц. д-р И. Драганов

доц. д-р В. Ценов

доц. д-р И. Богомилов

 

Технически секретар:

НБУ, к2, офис 609,

тел. 02 8110609,

email: telecom@nbu.bg

 

http://www.telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik

 

Оценка на съдържанието от анонимни и независими рецензенти:

Извършва се оценка на съдържанието на приетите статии от анонимни и независими рецензенти, посочени за всяка от статиите в протокол от заседание на редакционната колегия.

 

Указания за оформяне на ръкописите:

- указания за публикуване в Годишник на департамент „Телекомуникации” и изисквания към авторите;

- макетен файл за оформяне на ръкописите;

- макет на рецензия.

  

 

Статии:

Годишник 2014 г.

 

 

 

 

Прикачени файлове